Chci být pěstounem

Okruhy, v nichž jsou pěstouni vzděláváni

1. Attachment - citové pouto

CD scrabble· důležitost citové vazby a vliv ztráty pro zajištění kontinuity a stability dítěte, pro jeho  

· zdravý vývoj

· jaké jsou odlišnosti psychického vývoje dítěte, které prošlo v prvních měsících a letech  

· zanedbáváním, týráním nebo zneužívání

· poruchy chování u dětí a attachment

· typy attachmentu v dětství a dospělosti

· vývoj mozku a strategie chování

 

2. Identita osobní a kulturní, etnicita, sebeúcta a zpracování historie dítěte  

CD meleme· co je identita osobní a co kulturní, co je to etnicita

· jak identitu posilovat a rozvíjet

· co je to sebeúcta a jak ji podpořit

· podpora pozitivního vnímání vlastní etnické identity u dětí

· odlišnosti a důležitost u dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině

· důležitost blízkých osob, rodinných vazeb a kontinuity na sebepojetí dítěte

· proč je nutné s dítětem mluvit o jeho historii

· jak s ním o historii mluvit

· způsoby zpracování historie (Kniha života, čára života, rodokmen, ekomapa, svíčkový  

· rituál, deník přechodu, Test obrázku v písku)

· práce s osobními údaji dítěte

 

3. Vztah dítěte s biologickou rodinou a dalšími příbuznými dítěte

· význam vztahu s osobami blízkými dítěti

· konflikt loajality dítěte

· formy kontaktu dítěte s osobami blízkými, asistované kontakty

· průběh osobního kontaktu

 

4. Specifické situace v pěstounské péči

CD korale· adaptační fáze dítěte

· příchody a odchody dětí

· první pomoc

· drogy a závislosti

 

5. Vývojové potřeby dítěte a jejich naplňování

· specifika dětí v náhradních rodinách

· vliv týraní, zneužívání, zanedbávání na vývoj dětí

· důležitost vazeb na vývoj dětí a důsledky ztrát

· naplňování vývojových potřeb dle věku dítěte

· dítě v NRP a škola

· jak se s dítětem učit od malička až po vysokou

 

6. Výchova  

· cíle výchovy vedoucí k rozvoji dítěte a přebírání odpovědnosti x trestání

· výchovné techniky (podpora pozitivního chování – podpora sebekontroly – reakce na nedostatek sebekontroly)

· příčiny a projevy chování (vliv ztrát a narušených vazeb), reakce dětí na kontakt s rodiči,  

· proces truchlení

· dvojná vazba

· efektivní komunikace a práce s emocemi

· příprava dítěte na osamostatňování, zletilost a odchod z rodiny

·  manipulace s dítětem (u nejmenších dětí), motorický vývoj dítěte

 

7. Pěstounská rodina v systému SPOD

CD knizka· kdo je kdo, jaké jsou jeho role, práva a povinnosti

· co by měli a mohou očekávat při návštěvách doprovázejícího pracovníka (co je součástí  

· pravidelných návštěv v rodinách (obsah a forma), kompetence provázejících pracovníků,  

· problémové situace a jejich řešení, standard a nadstandard v péči o rodiny)

· potřeby a přání pěstounů x možnosti doprovázejí organizace, kde jinde hledat pomoc a  

· podporu a v

· co je cílem týmové spolupráce – dítě v ohrožení je středem zájmu

· právní otázky v PPPD

Karlovarský kraj hledá pěstouny

Karlovarský OSPOD se snaží změnit smutnou statistiku. V Karlovarském kraji žije v dětských domovech přes 350 dětí, což je jedno z nejvyšších čísel v republice. Krajský úřad se proto rozhodl rozjet speciální projekt Hledáme pěstouny. Na webové stránce zveřejňuje mimo komplexních informací o pěstounské péči také příběhy konkrétních dětí, pro které se hledá pěstounská rodina.

V říjnu 2016 hledal rodinu například pro ročního Aleška

KV minAlešek se narodil předčasně mamince, která řešila své zdravotní a sociální problémy a neměla už dost sil věnovat mateřskou lásku miminku. Přesto je Alešek dobře naladěný, klidný a usměvavý. Má rád kontakt s lidmi. Rád se chová a v náruči je opravdu spokojený. Maličký má kořeny v cizině, je exotického vzhledu, má tmavé kudrnaté vlásky a výrazné tmavé oči. Je zdravý a dobře se vyvíjí. Kontakty s rodinou neprobíhají a návrat k mamince je s ohledem na její zdravotní stav nereálný.

Alešek čeká na své nejbližší u pěstounů na přechodnou dobu, kteří se o něj velmi dobře starají. Brzo už bude nutné pěstounskou péči na přechodnou dobu ukončit. Pokud se nenajdou pěstouni, kteří budou ochotni převzít Aleška do dlouhodobé péče, nezbude, než jej umístit do ústavního zařízení.

Pracovníci Karlovarského kraje jsou ochotní zodpovědět každý dotaz a zájemci o pěstounskou péči nabídnout veškerou podporu.

Jejich iniciativu velmi vítáme a držíme palce všem dětem, aby brzy našly svou milující náruč!

Otestujte se

Na základní otázky si můžete odpovědět v našem rychlotestu. Zkuste si sami, zda splňujete podmínky pro poskytování pěstounské péče či osvojení. Chcete-li, abychom vaše odpovědi individuálně vyhodnotili, ozvěte se nám prosím.

Odpovězte si na otázky

Sami doma se také můžete zamyslet nad následujícími tématy.

Pro všechny žadatele o náhradní rodinnou péči

 1. Proč chci přijmout do své rodiny dítě? Umím si konkrétně odpovědět?
 2. Neočekávám, že dítě vyřeší nějakou situaci v mém životě?
 3. Jsem připravená/ý přijmout dítě takové, jaké bude? Jsem tolerantní, otevřená/ý pochopit chování dítěte? Domnívám se, že jsem schopná/ý bezpodmínečného přijetí? Budu umět brát ohled na individuální potřeby dítěte? Přizpůsobím se jim?
 4. Je toto rozhodnutí rozhodnutím celé rodiny, všech jejich členů? Jak bude na dítě reagovat širší rodina? Máte dobré rodinné zázemí, které bude mít pochopení pro vaše rozhodnutí stát se pěstouny?
 5. Uvědomuji si, že má dítě původní rodinu, že je pro něj důležité o této rodině mluvit a (pokud je to možné) se s ní i setkávat?
 6. Jsem trpělivá/ý?
 7. Jsem otevřená/ý názorům jiných, mám chuť spolupracovat na výchově s jinými osobami? Jsem schopná/ý a ochotni vstřícně a aktivně spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí? Jsem připravená/ý na spolupráci s odborníky?
 8. Chci se vzdělávat? Jsem rozhodnutá/ý přijímat informace o specifikách dětí z pěstounské péče a snažit se je vnášet do své péče? Chci si přes své dosavadní zkušenosti zvyšovat výchovné kompetence?
 9. Jsem si vědom/a, že pěstounská péče je služba dítěti, nikoliv naplnění vaší rodičovské touhy?
 10. Jsem ochotna/ochoten pořizovat dítěti dokumentaci období, které u vás stráví (fotky, video, vyprávění)?

Přečtěte si příběhy našich pěstounů. Třeba o Holínkách pro tetu...

Podpora pěstounů

Dobrá rodina jako doprovázející organizace zajišťuje pěstounům též pomoc při péči o svěřené dítě, pokud je pěstoun nemocen, při vyřizování nezbytných záležitostí či úmrtí v rodině. Dále má pěstoun nárok na 14 dní péče o svěřené dítě bez udání důvodu v případě, že pečuje o dítě od 2 let věku.

Služby doprovázející organizace

Každý pěstoun, či pěstounská rodina si volí svou doprovázející organizaci, se kterou uzavírá tzv. dohodu o výkonu pěstounské péče. S touto organizací je následně rodina v užším kontaktu, k dispozici jí je doprovázející pracovník, který v případě potřeby zajistí zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci pro dítě nebo pěstounskou rodinu.

IMG 0644k

Pomoc při péči o svěřené dítě

Dobrá rodina jako doprovázející organizace zajišťuje pěstounům též pomoc při péči o svěřené dítě, pokud je pěstoun nemocen, při vyřizování nezbytných záležitostí či úmrtí v rodině. Dále má pěstoun nárok na 14 dní péče o svěřené dítě bez udání důvodu v případě, že pečuje o dítě od 2 let věku.

Finanční podpora

Pěstounská péče je podporována tzv. dávkami pěstounské péče, které jsou definovány zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Výše odměny pěstouna a výše příspěvků na dítě v pěstounské péči závisí na typu pěstounské péče (dlouhodobá či na přechodnou dobu), počtu svěřených dětí, věku dítěte a také na tom, zda je dítě závislé na pomoci jiných fyzických osob podle zákona o sociálních službách.

Odměna pěstouna

Odměna je projevem díků a uznání osobě, která pečuje o dítě svěřené do pěstounské péče. Je vlastně jakousi mzdou za péči o dítě, které přijímá do své rodiny. Z odměny se podobně jako ze mzdy v zaměstnání odečítá záloha na daň a sociální a zdravotní pojištění. Zákon neomezuje možnosti dalšího přivýdělku pěstouna.

Dále platí, že jsou-li pěstouny oba manželé, odměnu pobírá pouze jeden z nich. V případě, že je pěstoun rodičem nebo prarodičem některého z rodičů svěřeného dítěte, pro přiznání odměny pěstouna se posuzují jeho majetkové poměry.

Dlouhodobá pěstounská péče Měsíční odměna v Kč
1 dítě 8 000
2 děti 12 000
3 děti 20 000
4 děti 24 000
1 dítě ve II.-IV. stupni závislosti 20 000
    každé další dítě + 4 000
1 či více dětí závislých na pomoci jiné osoby 24 000
Pěstounská péče na přechodnou dobu (profesionální) Měsíční odměna v Kč
stálá odměna bez ohledu na počet dětí 20 000
pokud je svěřeno ve II.-IV. stupni závislosti 24 000
    každé další dítě v dlouhodobé péči 4 000

Příspěvek na pořízení motorového vozidla 

Pěstoun, který má svěřeny tři a více dětí, má také nárok na příspěvek na pořízení osobního motorového vozidla. Příspěvek je poskytnut ve výši do 70 % celkových nákladů na pořízení vozu nebo na opravu vozidla pěstounem vlastněného, maximálně do výše 100.000 Kč. V průběhu 10 let nesmí tyto příspěvky přesáhnout celkovou sumu 200.000 Kč.

Příspěvek při převzetí dítěte

Tento příspěvek je jednorázovou dávkou, která má pokrýt náklady na příchod dítěte do náhradní rodiny. Jeho výše je vázána na věk dítěte. Příspěvek je vyplácen pouze dlouhodobým pěstounům.

Věk dítěte Příspěvek v Kč
do 6 let věku dítěte 8 000
od 6 do 12 let věku dítěte 9 000
od 12 do 18 let věku dítěte 10 000

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Na tento příspěvek má nárok nezletilé nezaopatřené dítě v pěstounské péči po dobu jejího trvání. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a žije s pěstounem ve společné domácnosti, je mu tento nárok zachován, nejdéle do věku 26 let. Dávka je vyplácena pravidelně každý měsíc a její výše je opět dána věkem dítěte. Je-li dítě ve II.-IV. stupni závislosti, měsíční příspěvek se zvyšuje.

Věk dítěte Příspěvek v Kč
do 6 let věku dítěte 4 500
od 6 do 12 let věku dítěte 5 550
od 12 do 18 let věku dítěte 6 350
od 18 do 26 let věku dítěte 6 600

Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

Jedná se o jednorázový příspěvek fyzické osobě, která byla v době zletilosti v pěstounské péči, a to ve výši 25.000 Kč. Současně s ním zaniká nárok na vyplácení příspěvku na úhradu potřeb dítěte.

Kdo se může stát pěstounem?

Co je pěstounská péče a co osvojení

 • Hlavní motivací náhradního rodiče musí být poskytnutí pomoci, péče a zázemí dítěti.
 • Náhradním rodičem by se měl stát člověk, který dítě přijímá takové, jaké je.
 • Člověk, který respektuje dobré i špatné vlastnosti dítěte, dává prostor jeho zájmům, pečuje o jeho kulturní a etnickou identitu.
 • Dítě vidí náhradní rodič v jeho jedinečnosti a akceptuje ho i se všemi jeho potížemi a negativními zkušenostmi, které si přináší z původní rodiny.

Pěstouni a osvojitelé: odlišné právní vztahy

Každý náhradní rodič přijímá dítě do své péče a výchovy, pěstoun ale na rozdíl od osvojitele není zákonným zástupcem dítěte, nemá rodičovská práva a není pro něj stanovena vyživovací povinnost. Po ukončení pěstounské péče (dosažení 18 let věku dítěte či ukončení jeho soustavné přípravy na budoucí povolání) není mezi dítětem a bývalým pěstounem žádný další právní vztah či závazek (nemají k sobě vyživovací povinnost, nedědí), přestože spolu obvykle oba nadále udržují osobní vztahy.

Jakkoliv je dítě do péče pěstouna svěřeno dle zákona jen „dočasně“, stává se dítě vždy plnohodnotnou součástí pěstounské rodiny. S rodinou sdílí své radosti i strasti, díky pobytu v rodině rozvíjí své schopnosti a jako součást rodiny plánuje i svou budoucnost.

Náhradní rodiče dítěti plní jeho právo vyrůstat v láskyplné náruči rodiny. Za to jim patří velký dík.

Jaký typ péče je pro vás nejvhodnější?

Zájemce a žadatele o náhradní rodinnou péči vedou odlišné motivace, musí vyhovět odlišným kritériím či je jim poskytována odlišná podpora.

Oblast Osvojení Pěstounská péče (dlouhodobá) Pěstounská péče na přechodnou dobu
Vnitřní motivace Touha po dítěti, které dovedu do dospělosti. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu a které případně dovedu do dospělosti. Mít smysluplné zaměstnání, které je povoláním. Chuť pomoci dítěti, které nemá svoji rodinu a kterému poskytnu své prostředí na omezenou dobu, než se situace dítěte vyřeší. Mít smysluplné zaměstnání, které je povoláním.
Rodinná situace Přednost mají páry. Ochotu přijmout „cizí“ dítě do osvojení by měli mít oba partneři. Výhodu mají páry, kde jsou oba připraveni pomoci dítěti. Péče o děti je náročná, spolupráce partnerů je velmi žádoucí. Pěstounem se ale může stát i samoživitel/-ka, má-li dostatečnou podporu okolí. Výhodu mají páry, kde jsou oba připraveni na krátkodobou pomoc různým dětem. Péče o děti je náročná, spolupráce partnerů je velmi žádoucí. Pěstounem se ale může stát i samoživitel/-ka, má-li dostatečnou podporu okolí.
Věk žadatelů Věkový rozdíl mezi osvojitelem a přijímaným dítětem by měl odpovídat běžnému věkovému rozdílu rodičů a dětí. Věkový rozdíl mezi pěstounem a přijímaným dítětem by měl odpovídat běžnému věkovému rozdílu rodičů a dětí. V praxi se pěstouny stávají ale i osoby, které jsou vzhledem k dítěti ve věku prarodičů. Žadatelé by měli mít odrostlé děti, doporučovaný věk je tedy zhruba 28–65 let. Posuzován bude ale každý žadatel individuálně vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku dětí v rodině a dalším okolnostem.
Právní situace dítěte Zpravidla je osvojení určeno dětem, které jsou právně volné, nebo dětem, u kterých se očekává brzké vyřešení právní situace směrem k právnímu uvolnění. Využít dlouhodobé pěstounské péče mohou děti, které nejsou právně volné. Zpravidla se jedná o děti, u nichž se neočekává v dohledné době vyřešení situace směrem k právnímu uvolnění. Využít ji mohou někdy i děti, pro které se nedaří najít osvojitele. Dítě se akutně ocitlo v situaci, kdy nemůže vyrůstat v původní rodině, ale zatím není jasné, zda se do původní rodiny vrátí, nebo se pro dítě bude hledat jiná forma náhradní rodinné péče.
Potřeby dítěte Bezpodmínečné přijetí s dlouhodobou perspektivou. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. U dětí s narušenou citovou vazbou je vhodné znát zásady terapeutického rodičovství. Bezpodmínečné přijetí s dlouhodobou perspektivou. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. Od pěstounů se očekává základní znalost principů terapeutického rodičovství. Bezpodmínečné přijetí s krátkodobou perspektivou. Pomoc s přípravou na přechod dítěte do definitivní rodiny. Pomoc při zpracování příběhu dítěte, vztahu k původní rodině. Od pěstounů se očekává základní znalost principů terapeutického rodičovství.
Finanční podpora V prvních měsících péče na vlastní náklady, dále nárok pouze běžné dávky jako u ostatních rodin. Nepříbuzenský pěstoun má nárok na odměnu pěstouna. Dále mají pěstouni nárok na příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a některých případech příspěvek na pořízení motorového vozidla. Podrobné informace a konkrétní částky najdete na našem webu zde. Přechodným pěstounům je vyplácena stálá odměna 20 tisíc korun měsíčně. Mají také nárok na další příspěvky. Podrobné informace a konkrétní částky najdete na našem webu zde.
Odborná příprava Žadatelé o osvojení absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 48 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření. Žadatelé o osvojení absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 48 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření. Žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu absolvují na pokyn krajského úřadu přípravu v rozsahu 72 hodin, a to u organizace, která k tomu má od krajského úřadu pověření.
Povinnost přijmout nabídnuté dítě Žadatelé dítě vždy přijímají se svým souhlasem. Žadatelé dítě vždy přijímají se svým souhlasem. Odmítnout dítě je možné pouze ze závažných důvodů.
Povinnost dalšího vzdělávání Není stanovena. Pěstouni jsou povinni vzdělávat se dále 24 hodin ročně. Pěstouni jsou povinni vzdělávat se dále 24 hodin ročně.
Podpora po přijetí Není stanovena. Pěstouni mají povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, díky které získají odbornou pomoc při péči o dítě. Pěstouni mají povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče, díky které získají odbornou pomoc při péči o dítě.

Podpora pěstounů

Proč pěstounská péče

V České republice je dnes více než 26 000 dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu. Zhruba 8 500 z nich stále ještě tráví dětství v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Tam se jim sice dostává maximální možné péče ze strany personálu a ani materiálně jim zpravidla nic nechybí, přesto ale nemají to skutečně nejdůležitější: možnost vytvořit si trvalý vztah s blízkou osobou.

Náhradní rodinná péče

Navázat opravdu trvalý vztah může dítě jen v rodině. Nemůže-li vyrůstat v rodině vlastní, je nutné mu zařídit výchovu náhradní. Nejlepším řešením je pro děti náhradní rodinná péče, která je modelu vlastní rodiny nejbližší. Náhradní rodinná péče je alternativou k péči ústavní, nikoliv k prostředí biologické rodiny, které má vždy přednost.

Formy náhradní rodinné péče

 • pěstounská péče
 • osvojení (adopce)
 • svěření dítěte do péče jiné osoby
 • poručnictví

Cíle Dobré rodiny v oblasti pěstounské péče

Naším cílem je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Tam, kde děti nemohou vyrůstat ve stabilním prostředí vlastní rodiny, nabízíme podporu prostřednictvím kvalitních, spolehlivých a vysoce odborných služeb.

Posláním obecně prospěšné společnosti Dobrá rodina je rozvoj náhradní rodinné péče v České republice a naplňování nejlepšího zájmu dětí svěřených do náhradní rodinné péče prostřednictvím podpory a doprovázení náhradních rodin, rozvojem moderních metod práce s náhradními rodinami a dětmi svěřenými do náhradní rodinné péče a aktivní účastí na veřejné diskusi o způsobech zajištění péče o ohrožené děti.

Stejně jako i další západoevropské, ale i východoevropské země bychom chtěli dosáhnout stanovení věkové hranice, pod kterou nebudou děti do ústavní péče umisťovány vůbec. V Rakousku, Německu, ale také v Rumunsku nebo v Itálii je tato hranice stanovena na 3 roky věku a v některých zemích je stanovena přímo zákonem. Na Slovensku je hranice stanovena na 6 let věku.

Dále bychom rádi přispěli ke sjednocení systému péče o děti v ohrožení v České republice. Aktuálně je pěstounská péče v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, kojenecké ústavy jsou zdravotnická zařízení spadající pod Ministerstvo zdravotnictví a o dětské domovy pečuje Ministerstvo školství. V takto roztříštěné péči je těžké najít systém, zhodnotit výsledky nebo porovnat náklady na jednotlivé typy péče.

Co je to pěstounská péče a co osvojení?

Kdo se může stát pěstounem

Pěstounem se může jednotlivec, manželé nebo partneři, kteří vyhoví zákonem stanoveným podmínkám. Hlavní motivací pěstouna musí být poskytnutí pomoci, péče a zázemí dítěti. Pěstounem by se měl stát člověk, který dítě přijímá takové, jaké je. Respektuje jeho dobré i špatné vlastnosti, dává prostor jeho zájmům, pečuje o jeho kulturní a etnickou identitu. Dítě vidí v jeho jedinečnosti a akceptuje ho i se všemi jeho potížemi a negativními zkušenostmi, které si přináší z původní rodiny.

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account