Abeceda pěstounské péče: D jako dávky pěstounské péče

Pokud rodina přijme dítě do pěstounské péče, klade to na ni úplně jiné nároky, než když se dítě do rodiny narodí. Je tedy zřejmé, že pěstouni potřebují ke své náročné péči podporu. Tu jim kromě mnoha jiných institucí, příbuzných a známých nabízí jejich doprovázející organizace a orgán sociálně-právní ochrany dětí, o kterých jsme psali v minulých dílech Abecedy.

Stát pak pěstounům zajišťuje také podporu finanční. V zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je ustanoveno, na jakou finanční pomoc má pěstoun nárok. Výše odměny pěstouna a výše příspěvků na dítě v pěstounské péči závisí na typu pěstounské péče (dlouhodobá či na přechodnou dobu), počtu svěřených dětí, věku dítěte a také na tom, zda je dítě závislé na pomoci jiných fyzických osob podle zákona o sociálních službách.

D davky min

Kromě pomoci adresované přímo pěstounům stát podporuje také instituci, s níž pěstoun podepíše dohodu o výkonu pěstounské péče - poskytuje jí tzv. Státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Podle zákona je tento příspěvek určený na pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci pěstounským rodinám a na zajišťování dohledu nad pěstounskou péčí. Částka činí 48.000 Kč za kalendářní rok a pokud péče netrvala celý rok, za každý měsíc poskytování se z částky vyplácí jedna dvanáctina.

Na jakou finanční podporu mají tedy pěstouni nárok?

Odměna pěstouna

Odměna je projevem díků a uznání osobě, která pečuje o dítě svěřené do pěstounské péče. Je vlastně jakousi mzdou za péči o dítě, které přijímá do své rodiny. Z odměny se podobně jako ze mzdy v zaměstnání odečítá záloha na daň a sociální a zdravotní pojištění. Zákon neomezuje možnosti dalšího přivýdělku pěstouna.

Dále platí, že jsou-li pěstouny oba manželé, odměnu pobírá pouze jeden z nich. V případě, že je pěstoun rodičem nebo prarodičem některého z rodičů svěřeného dítěte, pro přiznání odměny pěstouna se posuzují jeho majetkové poměry.

Dlouhodobá pěstounská péče Měsíční hrubá odměna v Kč
1 dítě 12 000
2 děti 18 000
3 děti 30 000
4 děti 36 000
1 dítě ve II.-IV. stupni závislosti 30 000
2 děti ve II.-IV. stupni závislosti 36 000
1 dítě ve II.-IV. stupni závislosti + jedno dítě zdravé 36 000
Pěstounská péče na přechodnou dobu (profesionální) Měsíční odměna v Kč
stálá odměna bez ohledu na počet dětí 20 000
pokud je svěřeno ve II.-IV. stupni závislosti 26 000

Příspěvek na pořízení motorového vozidla 

Pěstoun, který má svěřeny tři a více dětí, má také nárok na příspěvek na pořízení osobního motorového vozidla. Příspěvek je poskytnut ve výši do 70 % celkových nákladů na pořízení vozu nebo na opravu vozidla pěstounem vlastněného, maximálně do výše 100.000 Kč. V průběhu 10 let nesmí tyto příspěvky přesáhnout celkovou sumu 200.000 Kč.

Příspěvek při převzetí dítěte

Tento příspěvek je jednorázovou dávkou, která má pokrýt náklady na příchod dítěte do náhradní rodiny. Jeho výše je vázána na věk dítěte. Příspěvek je vyplácen pouze dlouhodobým pěstounům.

Věk dítěte Příspěvek v Kč
do 6 let věku dítěte 8 000
od 6 do 12 let věku dítěte 9 000
od 12 do 18 let věku dítěte 10 000

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Na tento příspěvek má nárok nezletilé nezaopatřené dítě v pěstounské péči po dobu jejího trvání. Pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání a žije s pěstounem ve společné domácnosti, je mu tento nárok zachován, nejdéle do věku 26 let. Dávka je vyplácena pravidelně každý měsíc a její výše je opět dána věkem dítěte. Je-li dítě ve II.-IV. stupni závislosti, měsíční příspěvek se zvyšuje.

Věk dítěte Příspěvek v Kč
do 6 let věku dítěte 4 950
od 6 do 12 let věku dítěte 6 105
od 12 do 18 let věku dítěte 6 985
od 18 do 26 let věku dítěte 7 260

Příspěvek při ukončení pěstounské péče 

Jedná se o jednorázový příspěvek fyzické osobě, která byla v době zletilosti v pěstounské péči, a to ve výši 25.000 Kč. Současně s ním zaniká nárok na vyplácení příspěvku na úhradu potřeb dítěte.

Otázka pro vás:

Představte si, že by do vaší rodiny přišlo třeba šestileté dítě. Co po materiální stránce by pro něj bylo nutné pořídit?


Článek je součástí nového cyklu Abeceda pěstounské péče.

Přečtěte si dále:

A jako attachment

D jako doprovázející organizace

N jako novorozenecký abstinenční syndrom

O jako orgán sociálně-právní ochrany dětí

R jako rodinná konference

T jako terapeutické rodičovství

Kontakt

  • Dobrá rodina, o. p. s.
  • Klimentská 1246/1, Praha 1
  • IČ: 24286664
  • DIČ: CZ699004766
  • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
  • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
  • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account