Vzdělávání na klíč

Základní informace k seminářům a vzdělávacím klubům

  • Místo konání seminářů: Dle potřeb subjektu, který vzdělávání objednává.
  • Cena semináře v rozsahu 4 vyučovací hod: 800 Kč s DPH / os. nebo 8.000 Kč s DPH za celý seminář, max. počet 20 účastníků. V ceně semináře je zajištění semináře a drobné občerstvení.
  • Cena semináře v rozsahu 8 vyučovací hodin bez akreditace: 1.600 Kč s DPH / os. nebo 16.000 Kč s DPH za celý seminář, max. počet 20 účastníků. V ceně semináře je zajištění semináře a drobné občerstvení.
  • Semináře bez akreditace zajišťuje naše dceřiná společnost Centrum rodinné péče, o. p. s.
  • Cena semináře v rozsahu 8 vyučovací hodin s akreditací: 1.800 Kč s DPH / os. nebo 16.000 Kč s DPH za celý seminář, max. počet 20 účastníků. V ceně semináře je zajištění semináře a drobné občerstvení.
  • Semináře s akreditací zajišťuje Dobrá rodina, o. p. s.

Základní informace k víkendovému pobytovému vzdělávání

   • Místo konání pobytového vzdělávání: Dle organizátora po domluvě se subjektem, který pobyt objednává.
   • Počet hodin vzdělávání: Dle potřeb subjektu, který vzdělávání objednává.
   • Předběžná cena pobytu: Do ceny je stanovena na základě součtu částky za vzdělávání pěstounů (200 Kč s DPH na hod. vzdělávání), ubytování, stravu 3x denně, hlídání dětí v době vzdělávání, pronájem prostor pro vzdělávání.
   • Termíny pobytu: Dle domluvy se subjektem, který pobyt objednává.
   • Počet účastníků: Pobyt se pořádá jen tehdy, je-li min. 12 osob, které si plní vzdělávání. V případě, že na pobyt nejede alespoň 12 osob, které si plní či hradí vzdělávání, pobyt se ruší. Je-li více než 20 vzdělávaných osob, je třeba zvážit, zda nevytvořit další skupinu pro pobyt.
   • Hlídání dětí: Hlídání dětí svěřených do pěstounské péče je během vzdělávání zajištěno.
   • Semináře bez akreditace zajišťuje naše dceřiná společnost Centrum rodinné péče, o. p. s., semináře s akreditací zajišťuje Dobrá rodina, o. p. s.

 


 

Nabídka vzdělávání pro pěstouny

Nabídky se tvoří vždy na míru podle potřeb subjektu, který vzdělávání objednává. Semináře je možné připravit v rozsahu 4–8 hod. Témata lze spojit.

IPOD v PPPD aneb Jak to do roka stihnout

Aby bylo dítě z PPPD kam předat

Jak pracovat na vývoji příběhu dítěte v PPPD tak, abychom pro něj našli co nejdříve trvalé řešení? Praktický seminář vedený metodou interaktivního myšlení. Shrneme si možné scénáře situace dítěte v PPPD, osvěžíme si zákonné lhůty pro dítě v PPPD a jejich dopady, budeme hledat možnosti, jak promítnout konkrétní kroky do IPOD dítěte. Na konkrétních typizovaných kazuistikách pak budeme zkoušet, jak se k trvalému řešení situace dítěte dostat co nejúčinněji. Demonstrovat si budeme i součinnost jednotlivých subjektů v rámci procesu PPPD, uvedeme si příklady dobré praxe.

Proč děti zlobí?

Význam strachu v životě dítěte, moderní objevy v oblasti vývoje mozku dítěte

Neurobiologický vývoj mozku, neurobiologické základy chování ve stresových situacích, obranné a útočné reakce dítěte, možné reakce pečující osoby

Jak si vytvořit s dítětem dobrý vztah?

Specifika dítěte v pěstounské péči, úvod do teorie attachmentu

Identita dítěte, dvojná vazba dítěte, čeho se vyvarovat při příchodu dítěte do rodiny

(Jak) naučit dítě v NRP vytvářet dlouhodobé a pečující vztahy na celý život…

Identita, rodinná kontinuita

Jak vzniká vazba mezi dítětem a pečující osobou, rozdíl mezi běžným a náhradním rodičovstvím, vymezování hranic, základní vývojové potřeby člověka (důraz na potřebu místa), sebeúcta, rozdíl mezi osobní a kulturní identitou, nálepky, jak pracovat s identitou vlastní a získanou, komplexní vývojové trauma, ztráty

Jak to nezkazit?

Terapeutické rodičovství

Výchovné přístupy k dítěti, co a jak podporovat, cíle výchovy vedoucí k rozvoji dítěte a přebírání odpovědnosti x trestání, výchovné techniky (podpora pozitivního chování – podpora sebekontroly – reakce na nedostatek sebekontroly)

Pěstoun je součástí týmu

Pěstoun v systému sociálně-právní ochrany

Pěstounská rodina v systému, kdo je kdo, jaké jsou jeho role, práva a povinnosti, co by měli a mohou očekávat při návštěvách doprovázejícího pracovníka, OSPODu, potřeby a přání pěstounů x možnosti OSPODu, doprovázejí organizace, kde jinde hledat pomoc a podporu a v čem, co je cílem týmové spolupráce

Jak mluvit s dítětem o tom, že se mi nenarodilo?

Zpracování historie dítěte

Proč je nutné s dítětem mluvit o jeho historii, jak s ním o historii mluvit, způsoby zpracování historie (kniha života, deník dítěte, čára života, rodokmen aj.)

O rodičích bezpečně

Vztah dítěte k biologické rodině

Vztah pěstounů k rodičům dítěte, význam vztahu s osobami blízkými, konflikt loajality dítěte, formy kontaktu dítěte s osobami blízkými, průběh osobního kontaktu, reakce dětí na kontakt s rodiči, proces truchlení

Je odlišnost výhodou nebo zátěží?

Identita osobní a kulturní, etnicita, sebeúcta

Co je identita osobní a co kulturní, co je to etnicita, jak identitu posilovat a rozvíjet, co je to sebeúcta a jak ji podpořit, podpora pozitivního vnímání vlastní etnické identity u dětí, odlišnosti a důležitost u dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině, důležitost blízkých osob, rodinných vazeb a kontinuity na sebepojetí dítěte

Když bolí duše

Vliv týraní, zneužívání, zanedbávání na vývoj dětí

Důležitost vazeb na vývoj dětí a důsledky ztrát, naplňování vývojových potřeb dle věku dítěte

Vysvědčení není rozsudek

Dítě, pěstouni a škola

Jak dítě zvládne školní povinnosti, co když dítě přinese pětku nebo poznámku, jak umí škola vyhodnotit moje dítě, jak komunikovat se školou, když má dítě problémy, jak se s dítětem efektivně učit

Pěstounem s radostí

Dítě, pěstouni a společný čas

Jak zůstat s dítětem v kontaktu. Jak trávit s dítětem společný čas, aby byl pro pěstouna i dítě příjemný. Jak čerpat ze společných zážitků a využít je k terapeutickému pěstounství.

Drogy, alkohol a dítě

Závislosti (drogy, alkohol, gamblerství)

Dítě závislé matky/otce, rodič závislé matky/otce, jak pomoci závislé matce/otci

Tak nám to končí

Odchod dítěte z pěstounské péče

Příprava dítěte na osamostatňování, odchod dítěte z rodiny – kam půjde, jak se uživí, komunikace po ukončení pěstounské péče, finanční dopady

 


 

Specifická témata pro pěstouny na přechodnou dobu

Právní otázky v PPPD

Právní gramotnost pěstouna na přechodnou dobu

Způsoby svěření dítěte do PPPD, rychlé a pomalé předběžné opatření, řádné řízení, podávání žádostí k soudu, soudní lhůty, práva a povinnosti pěstounů PPPD, úkony vyžadující souhlas zákonného zástupce, doklady v PPPD, práva pěstouna při zdravotní péči o dítě.

Dítě matky závislé na návykových látkách

Abstinenční příznaky, riziko HCV, HIV, syfilis

Jak zvládnout péči o novorozence s abstinenčními příznaky, facilitační techniky, zásady péče, rizika přenosu HCV, HIV a syfilis, zásady péče o dítě s rizikem těchto onemocnění. Možnosti vývoje situace dítěte, kontakt s matkou závislou na omamných látkách.

Spolupráce na vytvoření a naplňování IPOD v PPPD

Možnosti vývoje situace dítěte v PPPD, minimalizace průtahů při hledání řešení pro dítě

Jak to stihnout do roka, možnosti vývoje situace u dětí v PPPD, důležité otázky jednotlivých možnosti řešení. Zákonné lhůty, možnosti přípravy na další postup a zrychlení procesu.

Deník dítěte, podklady pro knihu života u dětí PPPD

Jak zpracovat vzpomínky na období strávené v PPPD, zachování informací o původní rodině

Možnosti vedení deníku dítěte. Příprava podkladů pro knihu života. Bezpečná práce s informacemi o původní rodině. Foto a videodokumentace. Předměty pro budoucí zpracování historie dítěte.

Podpora motorického vývoje dítěte

Rehabilitační témata u dětí se zdravotní zátěží

Zásady správného handlingu, možnosti podpory vývoje dítěte, šátkování, kojenecké masáže. Facilitační techniky u dětí se zdravotní zátěží.

Co když se to do roka nestihne

Práce s psychickou zátěží pěstouna PPPD při nepříznivém vývoji situace dítěte v PPPD

Jak mohou pěstouni zpracovávat zátěž plynoucí z nejistoty vývoje dítěte, z nejasné délky pobytu dítěte v PPPD. Přijetí přebírající rodiny. Má PPPD význam, pokud se pro dítě nenajde přebírající rodina?

Minimum příbuzenské pěstounské péče

Vzhledem k tomu, že příbuzenští pěstouni neprocházejí přípravami žadatelů o pěstounskou péči, je potřeba po uzavření dohody projít s rodinou minimum pro příbuzenskou pěstounskou péči. K proškolení by mělo dojít v regionu pěstouna. Minimum obsahuje tato témata (každé ze tří témat by měl pěstoun projít alespoň v rozsahu 4 hodin):

1. Příčiny a projevy chování

Neurobiologické základy vývoje mozku, vliv stresu na vývoj mozku, nerovnoměrný vývoj mozku a jeho souvislost s projevy chování.

2. Možnosti práce s dítětem, terapeutické pěstounství

Teorie attachmentu neboli citové vazby, druhy citové vazby, vliv ztráty na identitu a vývoj dítěte, principy terapeutického pěstounství, rozdíly mezi biologickým a náhradním rodičovstvím a specifika výchovy dítěte v náhradním rodinné péči.

3. Pěstoun je součástí týmu

Pěstoun v systému SPOD, role jednotlivých subjektů systému, doprovázení, dohoda o výkonu PP a z ní vyplývající práva a povinnosti pěstouna.

 


 

Vzdělávání sociálních pracovníků s akreditací MPSV

Semináře jsou určeny sociálním pracovníkům, kteří si tím mohou plnit povinné vzdělávání. Je možné ale skupinu vytvořit společně s pěstouny či dalšími odborníky. U seminářů k PPPD to bývá ku prospěchu, protože účastníci mohou vyjasnit hranice a možnosti spolupráce jednotlivých subjektů.

Attachment a vývoj mozku, specifika vývoje mozku u dětí s poruchou attachmentu a možnosti nápravy. Odlišnosti ve vývoji mozku dítěte, které přichází z neuspokojivého prostředí do náhradní rodinné péče, a vysvětlení, jak se děti samy snaží zmírnit svůj životní stres pomocí vazebného chování

Děti, které přicházejí do NRP, často prošly zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním, byly tedy dlouhodobě vystaveny nadměrnému stresu. Dlouhodobý stres, který je pro vývoj mozku toxický, může ovlivnit vývoj některých mozkových struktur. Dítě, které bylo v raném dětství dlouhodobě vystaveno nadměrnému stresu, často obtížně reguluje impulzy a řídí své chování, hůře rozumí sociálním situacím, do kterých se dostává, a neadekvátně na ně reaguje, může mít poruchy chování, učení, paměti a pozornosti. Cílem vzdělávacího programu je jednak vysvětlit tyto možné odlišnosti ve vývoji mozku, porozumět jim a nabídnout vhodné výchovné intervence, které dětem pomohou zvládnout následky raného traumatu, a jednak ukázat, jak se děti samy snaží zmírnit stres pomocí vazebného chování, jaké jsou typy vazebného chování a jak se na základě tohoto chování vyvíjí mezi dítětem a osobou, která o něj pečuje citové pouto, attachment.

Budování identity dítěte a zpracování jeho životního příběhu. Proces formování identity dítěte a možnosti, jak dítěti pomoci zpracovat svůj životní příběh tak, aby se mohlo vnímat jako dobré a lásky hodné

Základem pro vytváření vlastního já, vlastní identity, je citový vztah mezi matkou a dítětem. V očích matky se dítě poprvé "vidí" a poznává, jaké je. Zda-li je vítané a milované, nebo jen trpěné a odmítané. V průběhu dalšího života pak sbírá informace o tom, kým je, nejen od matky, ale i od dalších blízkých lidí, vrstevníků, učitelů a vychovatelů. To, kým se nakonec cítí být, je v konečném důsledku výslednicí všech informací, které dítě o sobě v průběhu života dostalo. Pokud ale dítě vyrůstá v zanedbávající, týrající nebo zneužívající rodině či v ústavním prostředí, dostává o sobě zpravidla zcela odlišné zprávy než jiné děti. Považuje se za špatné, cítí vinu za vše, co se mu přihodilo, nezná své kořeny a často ani svůj životní příběh. Obsahem kurzu je vysvětlit proces formování identity, vliv etnické odlišnosti na vytváření identity dítěte a možnosti, jak dítěti zpracovat svůj životní příběh tak, aby se mohlo vnímat jako dobré a lásky hodné. Součástí kurzu bude i popis vytváření Knihy života, Osy života, Ekomapy, Rodokmenu a vyprávění Terapeutických příběhů, tj. osvědčených terapeutických technik pro zpracování a přijetí historie dítěte.

Dítě v systému sociálně-právní ochrany dětí (SPOD)

Poskytuje základní vhled do problematiky sociálně-právní ochrany dětí, potažmo náhradní rodinné péče, a to zejména z pohledu dítěte. Účastníci semináře jsou vedeni k tomu, aby při hledání nejlepšího řešení pro dítě v systému sociálně-právní ochrany dítěte, při neschopnosti vlastní rodiny se o dítě postarat, kladli důraz na zajištění co největší stability situace dítěte a jeho potřeb a nalezení řešení, které se co nejvíce podobá rodinnému prostředí. Seminář je zaměřen převážně na praktické otázky - vysvětlení si kladů a záporů jednotlivých forem náhradní rodinné péče; sdělování dítěti, že nemůže vyrůstat ve své rodině a že půjde do jiného výchovného prostředí; dopady různých forem výchovných prostředí na vývoj dítěte. Účastníci si mají na kazuistice konkrétního dítěte propojit teoretická východiska problematiky SPOD s praxí.

Jak ovlivňuje dospělého typ attachmentu získaného v dětství v jeho roli náhradního rodiče - je možné ho měnit?

Vzdělávací program zahrnuje základní orientaci v teorii attachmentu a typologii čtyř attachmentových typů, tj. zdravého attachmentu, attachmentu ambivalentního, dezorganizovaného a odtažitého. Zdá se, že základní rodičovské strategie a postoje jsou zásadně ovlivňovány vlastním attachmentovým vzorcem náhradního rodiče, který si přináší z dětství. Tento vzorec není neměnný, ale jeho změna je možná, pouze pokud si náhradní rodič uvědomí možné problémy, které si s sebou přináší. Zde se otevírá prostor pro intervence sociálního pracovníka, který na základě lepší orientace v této problematice může účinněji reagovat a pracovat se situacemi, které v rodině budou vznikat.

Jak to do roka stihnout? Práce s IPOD v PPPD aneb možnosti vývoje situace dítěte v PPPD

Základní informace o tom, jak od umístění dítěte do PPPD do jeho předání využít veškeré možnosti, které napomohou co nejrychlejšímu vyřešení situace dítěte tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty, ale zároveň bylo nalezeno dlouhodobé řešení pro dítě. Seminář je opřen o zkušenosti s PPPD v celé ČR, přináší konkrétní možnosti postupů a řadu praktických informací pro pracovníky OSPOD, doprovázejících organizací a dalších odborníků v oblasti NRP.

Motivační rozhovory- základy úspěšného jednání s klientem vedoucí ke změně i prevence syndromu vyhoření sociálního pracovníka

Seminář je zaměřen na posilování kompetencí sociálního pracovníka při práci s klientem. Jakým způsobem pracovat s klientem, který se ocitl v závažné životní situaci tak, abychom ho motivovali k opravdové změně v jeho smýšlení a chování? Často je snaha pomoci, která se dlouhodobě míjí účinkem, zdrojem frustrace a vyčerpání samotného sociálního pracovníka a rychle může vést k syndromu vyhoření. Jakým způsobem tedy mluvit a jednat s klientem tak, aby změna opravdu nastala? Od poloviny minulého století se postupně začala rozvíjet metoda „Motivačních rozhovorů“, která je dnes široce používaná v sociální práci a dává nám určité "návody" "jak na to".

Poruchy chování u dětí s poruchou attachmentu, jejich kořeny a vhodné výchovné intervence. Kořeny vzniku problémového chování, porozumět mu a představit základní možnosti terapie se zvláštním důrazem na dynamickou dyadickou psychoterapii

Děti, které přicházejí do náhradní rodinné péče, prošly zanedbáváním, týráním a zneužíváním. To u nich vedlo k poruchám při vytváření základního citového pouta (attachmentu), mají problémy rozumět svým emocím a zvládat je, nejsou schopny dostatečně regulovat své chování, jsou impulzivní a agresivní. Hůře se učí, a méně tak rozumí světu kolem sebe. Mají nízké sebevědomí a nejsou dostatečně motivované svůj život zlepšit. V dospělosti to může vést k tomu, že nebudou schopny převzít plnou zodpovědnost za svůj život, pracovat, vytvářet uspokojivé partnerské vztahy a postarat se o své vlastní děti. Cílem vzdělávacího programu je vysvětlit kořeny vzniku problémového chování, porozumět mu a představit vhodné výchovné intervence, se zvláštním důrazem na dynamickou dyadickou psychoterapii a koncept „léčivého rodičovství“, který vytvořil Daniel Hughes.

Právní úprava náhradní rodinné péče z pohledu sociálního pracovníka

Poskytuje základní vhled do úpravy náhradní rodinné péče platnou legislativou (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 292/2013, o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) a seznamuje se základními formami náhradní rodinné péče z pohledu práva. Zároveň dává jednotlivé formy náhradní rodinné péče do souvislostí tak, aby se účastníci dokázali orientovat v rozdílech jednotlivých forem náhradní rodinné péče. Účastníci se seznámí s těmito formami náhradní rodinné péče – osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručenství. Také se seznámí s právní úpravou dohod o výkonu pěstounské péče – za jakých podmínek je možné dohody uzavírat, úloha orgánu sociálně-právní ochrany dětí a organizace mající pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, podmínky pro ukončení dohody. Při výkladu bude odkazováno na příklady z praxe.

Průvodce PPPD I. - Zařazení do evidence a přijetí dítěte do PPPD

Práva a povinnosti pěstounů, zařazení do evidence, dohoda a výkonu pěstounské péče, nastavení plánu výkonu pěstounské péče, pohotovost před přijetím dítěte do péče, dávky pěstounské péče, co s sebou do předávajícího subjektu, v předávajícím subjektu, informace o původní rodině, po přijetí dítěte, klíčové okamžiky pro nastavení IPOD

Průvodce PPPD II. - Průběh PPPD a příprava zprostředkování NRP

Péče o novorozence, péče o starší dítě v PPPD, kontakt s původní rodinou dítěte, deník dítěte, kniha života, vystavení pasu, pěstounská rodina jako tým, pěstounská rodina a okolí, práce s osobními informacemi o dítěti, jak připravit podklady pro zprostředkování NRP, příprava pěstounů na předávání, příprava přebírající rodiny, příprava dítěte na přechod do přebírající rodiny

Průvodce PPPD III. - Předávání dítěte z PPPD a regenerace rodiny z PPPD

Účastníci předávacího procesu, role zúčastněných subjektů, IPOD v procesu předávání, obecné principy předávání, fáze předávacího procesu, vyhodnocení průběhu PPPD, regenerace pěstounské rodiny, příprava na přijetí dalšího dítěte).

Socioterapeutické techniky pro práci s dítětem v NRP = nástroje vhodné ke zjišťování postojů, názorů, přání a potřeb dítěte pro potřeby sociálních pracovníků

Práce s náhradními rodinami a nahlédnutí na rodinné problémy z perspektivy dítěte (porozumění jeho přáním a potřebám) není lehký úkol. Je zapotřebí mít široké spektrum různých nástrojů pro komplexní práci, ať už se jedná o prosté zjišťování názorů a postojů dítěte v rámci vyhodnocování jeho situace a tvorbě IPOD, diagnostiku, práci socioterapeutickou a cílenou práci terapeutickou. Seminář nabízí bezpečné socioterapeutické techniky využitelné v rámci běžné sociální práce, které mohou pomoci do světa dítěte nahlédnout. Sociální pracovníci získají v rámci semináře nejen teoretický základ pro práci se socioterapeutickými technikami, ale i praktické pomůcky v podobě různých pracovních archů a kreativních pomůcek (Komunikační bedna). Jde o pracovní listy zabývající se základními otázkami: Kdo jsem? V čem jsem dobrý? Co mám rád? Čeho se bojím? Kdo jsou moji důležití lidé? Na čem mi opravdu záleží? Co bych si přál? Apod. Seznámení se s ověřenými socioterapeutickými technikami a jejich využitím je uzavřeno celkovým zhodnocením smyslu socioterapeutické práce.

Systém NRP z pohledu oddělení sociálně- právní ochrany dětí obecního a krajského úřadu

Poskytuje základní vhled do náplně činnosti oddělení sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu z hlediska problematiky náhradní rodinné péče, a to jak z hlediska pracovních postupů z pohledu zájemce o náhradní rodinnou péči (dále NRP), tak i z pohledu dítěte. Účastníci se seznámí s motivací zájemců o NRP, s požadovanými kritérií na žadatele o osvojení nebo pěstounskou péči. Dále budou účastníci informování, v čem spočívá odborné posouzení žadatelů o NRP a dětí, kterým má být NRP zprostředkována. V neposlední řadě se účastníci seznámí se způsobem vedení evidencí dětí a žadatelů o NRP prostřednictvím krajského úřadu a dozví se více o samotném způsobu vlastního zprostředkování NRP, kdy důraz je kladen na skutečnost, že pro dítě se hledá náhradní rodina, nikoliv naopak.

Úvod do specifik PPPD

Základní legislativní rámec PPPD, teoretická východiska pro poskytování PPPD, kritéria výběrů pěstounů pro PPPD, motivace žadatelů o PPPD, možnosti specializace PPPD, PPPD letem světem od přijetí dítěte do jeho předání

Úvod do specifik vývoje dítěte v náhradní rodinné péči, klíčové momenty ve vývoji dítěte v náhradní rodinné péči, které jsou odlišné od dětí vyrůstajících v běžných rodinách

Děti, které se dostávají do náhradní rodinné péče, přicházejí do svých nových rodin s negativními životními zkušenostmi. Takové děti vykazují celou řadu problémového chování a osoby, které o ně pečují, často nerozumí tomu, co se děje, a nevědí, jak na problémové chování dětí, které jim byly svěřené do péče, správně reagovat. Jak "vyléčit" jejich bolesti a zranění. Obracejí se tedy na své sociální pracovníky, na osoby, které je doprovázejí, na psychology a psychiatry. Ne vždy se jim ale dostane potřebné pomoci. Cílem "Úvodu do specifik vývoje dítěte v náhradní rodinné péči" je: (1) Ukázat klíčové momenty ve vývoji dítěte, které jsou odlišné u dětí vyrůstajících v běžných rodinách oproti dětem, které vyrůstají v náhradní rodinné péči. (2) Ukázat, jak ovlivňuje péče rodičů vývoj mozku dítěte. (3) Jaké jsou vhodné formy intervencí, které opravdu pomáhají.


 

Vzdělávání zájemců o pěstounskou péči z řad veřejnosti

Pro všechny zájemce

Moderní pěstounství

Setkání s pracovníkem Dobré rodiny a pěstounem. Prostor pro otázky zájemců o pěstounskou péči: Je pěstounská péče to pravé pro naši rodinu? Jsem vhodným žadatelem pro dlouhodobou pěstounskou péči nebo pro PPPD? Jak si vybrat dítě do naší rodiny? Jaké podmínky musí splňovat žadatelé? Jaké nároky klade pěstounská péče na rodinu pěstounů? Jak podat žádost? Jak si vybrat doprovázející organizaci? Další možnosti pomoci (dobrovolnictví, sponzorství, poskytování služeb).

PPPD v praxi

Setkání s pěstounem PPPD. Prostor pro otázky zájemců o pěstounskou péči: Jsem vhodným žadatelem pro PPPD? Jaké podmínky musí splňovat žadatelé? Jaké nároky klade pěstounská péče na rodinu pěstounů? Jaký je průběh PPPD? Jak zvládnout předání dítěte z PPPD? Jak podat žádost? Jak si vybrat doprovázející organizaci? Další možnosti pomoci (dobrovolnictví, sponzorství, poskytování služeb).

 


 

Nabídka spoluúčasti na přípravách žadatelů o pěstounskou péči a osvojení

Dobrá rodina, o. p. s., má pověření pro poskytování příprav žadatelů o pěstounskou péči a osvojení. Mezi našimi pracovníky jsou lektoři PRIDE i specialisté na pěstounskou péči na přechodnou dobu, kteří se podíleli na přípravách již v celé řadě krajů.

 

Kontakt

 • Dobrá rodina, o. p. s.
 • Klimentská 1246/1, Praha 1
 • IČ: 24286664
 • DIČ: CZ699004766
 • E-mail: mamdotaz@dobrarodina.cz
 • Telefon: +420 724 113 112 (po-pá 9-16 hod.)
 • Asociace Dítě a Rodina banner2 180x50

Dobrá rodina v médiích

Log in

create an account