Požadavky na pěstouny a osvojitele

 • Hlavní motivací náhradního rodiče musí být poskytnutí pomoci, péče a zázemí dítěti.
 • Náhradním rodičem by se měl stát člověk, který dítě přijímá takové, jaké je.
 • Člověk, který respektuje dobré i špatné vlastnosti dítěte, dává prostor jeho zájmům, pečuje o jeho kulturní a etnickou identitu.
 • Dítě vidí náhradní rodič v jeho jedinečnostiakceptuje ho i se všemi jeho potížemi a negativními zkušenostmi, které si přináší z původní rodiny.

Pěstouni a osvojitelé: odlišné právní vztahy

Každý náhradní rodič přijímá dítě do své péče a výchovy, pěstoun ale na rozdíl od osvojitele není zákonným zástupcem dítěte, nemá rodičovská práva a není pro něj stanovena vyživovací povinnost. Po ukončení pěstounské péče (dosažení 18 let věku dítěte či ukončení jeho soustavné přípravy na budoucí povolání) není mezi dítětem a bývalým pěstounem žádný další právní vztah či závazek (nemají k sobě vyživovací povinnost, nedědí), přestože spolu obvykle oba nadále udržují osobní vztahy.

Jakkoliv je dítě do péče pěstouna svěřeno dle zákona jen „dočasně“, stává se dítě vždy plnohodnotnou součástí pěstounské rodiny. S rodinou sdílí své radosti i strasti, díky pobytu v rodině rozvíjí své schopnosti a jako součást rodiny plánuje i svou budoucnost.

Náhradní rodiče dítěti plní jeho právo vyrůstat v láskyplné náruči rodiny. Za to jim patří velký dík.

Jaké požadavky jsou kladeny na dlouhodobé pěstouny, jaké na pěstouny na přechodnou dobu a jaké na osvojitele?

OblastOsvojeníPěstounská péče (dlouhodobá)Pěstounská péče na přechodnou dobu
Trestní bezúhonnostvyžadovánovyžadovánovyžadováno
Bezdlužnostvyžadovánovyžadovánovyžadováno
Vhodné bytové podmínkyvyžadovánovyžadovánovyžadováno
Harmonické rodinné prostředívyžadovánovyžadovánovyžadováno
Dobrý zdravotní a psychický stavvyžadovánovyžadovánovyžadováno
Schopnost spolupracovat v systému sociálně-právní ochranyje vhodnávyžadovánovyžadováno
Schopnost pečovat o děti s poruchami chováníje vhodnáje vhodnáje vhodná
Schopnost dále se vzdělávat v oblasti terapeutického rodičovství, poruch citového vztahu aj.je vhodnávyžadovánovyžadováno
Schopnost pomoci dítěti při zpracování jeho životního příběhu a nastavení vztahu k původní rodiněje vhodnávyžadovánovyžadováno
Uspokojená touha po vlastních dětechnevyžaduje senevyžaduje sevyžadováno
Schopnost pečovat i o dítě krátce po narození s neznámou anamnézou, (spolupráce se zdravotníky, péče o děti s abstinenčními příznaky aj.)je vhodnáje vhodnávyžadováno
Připravenost na předávání dítěte do přebírající rodiny ve spolupráci se sociální pracovnicí dítěte dle rozhodnutí souduneočekává seje vhodnávyžadováno
Schopnost spolupracovat s původní rodinou, podpořit ji při případném návratu dítěte do původní rodinyneočekává seje vhodnávyžadováno
Naplnění povinnosti dále se vzdělávatnevyžaduje sevyžadovánovyžadováno
Povinnost dále se vzdělávatnení stanovena24 hod ročně24 hod ročně
Umožnění přístupu sociálních pracovníků a dalších odborníků do domácnostipouze do doby, než je osvojení soudně vyřešenovyžadováno po celou dobu péčevyžadováno po celou dobu péče
Věkový rozdíl mezi žadateli a dítětemcca 20–40 letzáleží na konkrétní situaci dítěte 
Povinnost přijmout nabídnuté dítěpouze se souhlasem žadatelepouze se souhlasem žadateleodmítnutí je možné pouze ze závažných důvodů
Věk a počet dalších dětí v rodiněnení konkrétně požadovánnení konkrétně požadovánnejmladší dítě min. osmileté, dále max. tři děti v domácnosti

Kdo se může stát pěstounem nebo osvojitelem


Na základní otázky si můžete odpovědět v našem rychlotestu. Zkuste si sami, zda splňujete podmínky pro poskytování pěstounské péče či osvojení. Chcete-li, abychom vaše odpovědi individuálně vyhodnotili, ozvěte se nám prosím.

Odpovězte si na otázky

Sami doma se také můžete zamyslet nad následujícími tématy.

Pro všechny žadatele o náhradní rodinnou péči

 1. Proč chci přijmout do své rodiny dítě? Umím si konkrétně odpovědět?
 2. Neočekávám, že dítě vyřeší nějakou situaci v mém životě?
 3. Jsem připravená/ý přijmout dítě takové, jaké bude? Jsem tolerantní, otevřená/ý pochopit chování dítěte? Domnívám se, že jsem schopná/ý bezpodmínečného přijetí? Budu umět brát ohled na individuální potřeby dítěte? Přizpůsobím se jim?
 4. Je toto rozhodnutí rozhodnutím celé rodiny, všech jejich členů? Jak bude na dítě reagovat širší rodina? Máte dobré rodinné zázemí, které bude mít pochopení pro vaše rozhodnutí stát se pěstouny?
 5. Uvědomuji si, že má dítě původní rodinu, že je pro něj důležité o této rodině mluvit a (pokud je to možné) se s ní i setkávat?
 6. Jsem trpělivá/ý?
 7. Jsem otevřená/ý názorům jiných, mám chuť spolupracovat na výchově s jinými osobami? Jsem schopná/ý a ochotni vstřícně a aktivně spolupracovat s orgány sociálně právní ochrany dětí? Jsem připravená/ý na spolupráci s odborníky?
 8. Chci se vzdělávat? Jsem rozhodnutá/ý přijímat informace o specifikách dětí z pěstounské péče a snažit se je vnášet do své péče? Chci si přes své dosavadní zkušenosti zvyšovat výchovné kompetence?
 9. Jsem si vědom/a, že pěstounská péče je služba dítěti, nikoliv naplnění vaší rodičovské touhy?
 10. Jsem ochotna/ochoten pořizovat dítěti dokumentaci období, které u vás stráví (fotky, video, vyprávění)?

Navíc pro žadatele o PPPD

 1. Rozumíte tomu, proč je pro děti potřebná právě přechodná pěstounská péče?
 2. Jste si vědomi, že cílem PPPD je předání dítěte původní nebo osvojitelské rodině?
 3. Nebudete mít chuť změnit přechodnou péči o dítě na trvalou, pokud se právní uvolnění dítěte bude natahovat?
 4. Jste si jisti, že nemáte spíše touhu po trvalé péči o další dítě?
 5. Máte za sebou vlastní rodičovskou zkušenost?
 6. Pokud pracujete, jste schopni ze dne na den přerušit své pracovní aktivity a převzít dítě do péče?
 7. Dokážete zajistit ochranu osobních údajů i před nejbližším okolím? Uvědomujete si, že Česká republika je v určitém ohledu opravdu malá a každá informace, která vám unikne, už pak běží bez vaší kontroly dál?
 8. Až soud rozhodne o dalším osudu dítěte, dokážete komunikovat s osvojitelskou či původní rodinou a budete se jí snažit maximálně usnadnit přijetí dítěte?
 9. Budete schopni rodinu provázet adaptačním obdobím? Budete jí umět vytvořit bezpečný prostor pro vytváření vazby s dítětem?
 10. Budete umět připravit sebe, svoji rodinu a nejbližší okolí na předání dítěte původní či osvojitelské rodině?
 11. Dokážete se vyrovnat s možností, že původní či osvojitelská rodina po převzetí dítěte nebude chtít nadále udržovat kontakty s vaší rodinou?
 12. Dokážete přijmout umět se „zamilovat“ do původní či osvojitelské rodiny, ať bude jakákoliv? (To, kam od vás dítě půjde, nebudete totiž moci ovlivnit.)
 13. Mají vaše děti dostatečný věkový odstup od případného dítěte přijímaného do PPPD, aby ho nevnímaly jako konkurenta?
 14. Budete umět vysvětlit svým dětem principy PPPD, budete je umět připravit na péči završenou předáním dítěte do původní či osvojitelské rodiny?